Η εταιρεία μας διαχειριζόμενη τις περιβαλλοντικές ευθύνες παρέχει στο δυναμικό της πρακτικά εργαλεία προτύπων όπως ISO 14001:2015 με συγκεκριμένες προσεγγίσεις που αντιστοιχούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεχή βελτίωση, τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.


Με την εφαρμογή του συστήματος ISO 9001/2015, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, θέτοντας για την Ε.Σκορδάκης&Σια τα θεμέλια για αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ασφαλές χώρο εργασίας και προώθησης .